Otwarte Mistrzostwa Śląska w Ratownictwie Medycznym Racibórz 2015

13-15 Maja 2015

Otwarte Mistrzostwa Śląska w Ratownictwie Medycznym Racibórz 2015 - 13-15 Maja 2015

Regulamin

REGULAMIN ZAWODÓW –
OTWARTYCH MISTRZOSTW ŚLĄSKA W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM – RACIBÓRZ 2015 .

 1.  W zawodach mogą brać udział podstawowe i specjalistyczne zespoły wyjazdowe Pogotowia Ratunkowego, a także zespoły innych jednostek ratownictwa (ALS).
 2.  Należy ustalić i w zgłoszeniu zaznaczyć kierownika załogi. W trakcie wykonywania zadań kierownictwo akcji ratowniczej może przejąć inna osoba, w zależności od ustaleń zespołu.
 3.  Zawody oparte są o realizację zadań praktycznych. Jeden etap części praktycznej składa się z następujących elementów:
  –  Przejazdu trasy według przygotowanych współrzędnych GPS
  –  Wykonania na miejscu procedur ratowniczych wynikających z charakteru zadania
  –  Dodatkowych zadań sprawnościowych.
 4.  Mistrzostwa odbywają się na drogach publicznych, nie na terenie zamkniętym, w związku z tym startujące załogi obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego.
 5.  W trakcie rajdu NIE WOLNO używać sygnałów świetlno-dźwiękowych z wyjątkiem sytuacji, w których:
  –  W opisie zadania znajduje się odpowiednia dyspozycja,
  –  Ich użycie jest konieczne do zabezpieczenia miejsca zdarzenia.
 6.  Kierowcy zespołów ratowniczych powinni zabrać ze sobą komplet dokumentów wymaganych do prowadzenia pojazdu ratowniczego.
 7.  Na trasie rajdu mogą się znaleźć patrole Policji mierzące prędkość oraz sprawdzające przestrzeganie przepisów kodeksu drogowego.
 8.  Za przekroczenie prędkości i inne naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego grożą punkty karne, które będą odejmowane od sumy punktów uzyskanych przez zespół. Uczestnik ponosi wszystkie konsekwencje wynikające z naruszenia powyższych zasad, z wykluczeniem z udziału w mistrzostwach włącznie.
 9.  Obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych podczas rozgrywanych konkurencji. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości kontroli zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu u uczestników. Załoga z uczestnikiem pod wpływem alkoholu nie może brać udziału w konkurencjach. Za poważne naruszenie zasad bezpieczeństwa grożą punkty karne łącznie z wykluczeniem z udziału w mistrzostwach.
 10.  Numery startowe zostaną przyznane na początku zawodów.
 11.  Każdy z zespołów otrzyma tabelę czasów startu.
 12.  Na starcie każdego etapu zespół musi się zgłosić 5 minut przed wyznaczonym czasem; niestawienie się grozi dyskwalifikacją.
 13.  Na starcie każdy zespół otrzyma kartę zadania z współrzędnymi GPS oraz ramy czasowe dojazdu.
 14.  Na wykonanie każdego zadania wyznaczono określony czas. 2 minuty przed końcem czasu wyznaczonego na wykonanie zadania sędzia poinformuje o tym załogę. Po upływie czasu przeznaczonego na wykonanie zadania (po znaku sędziego) zespół opuszcza miejsce zdarzenia niezależnie od zaawansowania wykonanych czynności ratowniczych.
 15.  Czas jest liczony od momentu przybycia na miejsce zadania po komendzie sędziego „czas -start”.
 16.  Sędziowie udzielają informacji tylko na wyraźną prośbę członków załogi. Pytania mogą dotyczyć wyłącznie realizacji zadania.
 17.  Załogi zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom wydawanym przez sędziów.
 18.  Punktacja każdego zadania będzie opierać się na tabelach oceny (do wglądu po zakończeniu zawodów).
 19.  Klasyfikacja końcowa jest oparta na sumie punktów zdobytych przez zespół podczas wykonywania wszystkich zadań, po odjęciu punktów karnych.
 20.  Odwołania od decyzji sędziów można składać wyłącznie w formie pisemnej w dniu ocenianych zadań do 30min. po zakończeniu omówienia zadań danego dnia.
 21.  Wszelkie zabiegi inwazyjne można wykonywać wyłącznie na manekinach znajdujących się na miejscu zdarzenia.
 22.  Wyposażenie w sprzęt i materiały medyczne powinno być zgodne z przyjętymi standardami dla karetek S i P. (zgodnie z Załącznikiem do zarządzenia nr 18/2010/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia).
 23.  Jeśli częścią zadania jest przygotowanie poszkodowanego do transportu, należy to zrobić tak jak w rzeczywistej sytuacji.
 24.  W sprawach spornych, odwołania i protesty są rozpatrywane przez komisję sędziów odwoławczych. Uwaga! Zespoły zdyskwalifikowane nie otrzymują certyfikatu udziału w mistrzostwach oraz nie otrzymują potwierdzenia delegacji.
 25.  Nie dopuszcza się używania urządzeń nagrywających przebiegu wykonywanego zadania przez członków ekipy startującej.

 

Osoby towarzyszące:

 1.  Każdemu zespołowi w czasie realizacji zadania może towarzyszyć tylko jedna osoba towarzysząca.
 2.  Organizatorzy gwarantują zakwaterowanie osobom towarzyszącym po terminowym dokonaniu wpłat na wskazane konto.
 3.  Osoba towarzysząca nie może przebywać nielegalnie w miejscu zakwaterowania zespołu.
 4. Osoba towarzysząca nie może pomagać zespołowi w przenoszeniu ekwipunku na miejsce zadania.
 5.  W czasie realizacji zadania osoba towarzysząca musi przebywać poza wyznaczoną strefą zadania lub w miejscu wyznaczonym przez sędziego. Każda osoba towarzysząca przebywająca w miejscu realizacji zadania musi posiadać identyfikator wydany przez Organizatora.
 6.  W czasie realizacji zadania osoba towarzysząca nie może w żadnej formie nawiązywać kontaktu z zespołem, któremu towarzyszy.
 7.  Dopuszcza się używanie kamery video lub aparatu fotograficznego przez osobę towarzyszącą pod warunkiem uzyskania odpowiedniego pozwolenia ze strony organizatorów. Zarejestrowany zapis video lub dokumentacja fotograficzna nie może być podstawą zmiany decyzji sędziowskiej.